Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap

Inschrijving als lid bij Scouting Puttershoek vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier, formulier automatische incasso contributie en een gezondheidsformulier. Deze formulieren worden tijdens de opkomsten uitgedeeld en kunnen hier worden gedownload.

Elke nieuwe lid wordt door de penningmeester ingeschreven op Scouts Online van Scouting Nederland (sol.scouting.nl) en krijgt een eigen lidnummer toegekend en door Scouting Nederland een lidmaatschapsbewijs toegezonden. Ieder lid ontvangt ook een paar keer per jaar een blad van Scouting Nederland: de “Beverpost” (voor Bevers), ‘Scouty’ voor Welpen, ‘Flitz’ voor Scouts, ‘iXiXeL’ voor Explorers en de Scouts Info voor leiding.
Wijziging persoonsgegevens en/of bankrekeningnummer dienen te worden doorgegeven middels het wijzigingsformulier, verkrijgbaar bij de leiding. De penningmeester zal deze gegevens wijzigen/aanpassen in scouts online.

Op dit moment bedraagt de ledencontributie €36 per kwartaal (€12 per maand).

Contributie

Als je (misschien) nieuw lid wilt worden, mag je eerst 2 keer komen kijken en meedoen. Wil je geen lid worden, dan betaal je over de kennismakingsperiode geen contributie. Wil je wel lid worden, dan start je lidmaatschap vanaf je eerste keer en ga je contributie betalen.
Mocht het zo zijn dat het betalen van de contributie een probleem is, dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. U kunt hierover informatie krijgen bij de penningmeester van het bestuur. Maar ook als u hiervoor niet in aanmerking komt, kan het zijn dat het betalen van de contributie of het kampgeld (even) niet lukt. In dat geval kan er misschien in overleg met de penningmeester een speciale betalingsregeling getroffen worden. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om lid te zijn (en te blijven) van Scouting!
U kunt echter ook begrijpen, dat wij zonder contributie geen goede programma’s meer kunnen maken. Daarom zullen we, als betaling zonder speciale reden erg lang uitblijft, maatregelen (moeten) nemen.
Eenmaal per jaar gaat iedere speltak op zomerkamp. De lengte van het kamp, de plaats waar ze naar toegaan en de inhoud van het kamp zijn per speltak verschillend en afgestemd op de leeftijdsgroep. Veel speltakken gaan door het jaar heen ook nog wel eens een weekend weg. Voor ieder kamp (een week of een weekend) wordt een aparte bijdrage gevraagd, die losstaat van de contributie. Deze bijdrage is afhankelijk van het soort kamp. Het uniform wordt door u zelf betaald. Per speltak zijn de kosten van de uniformblouses of truien wisselend.

De contributie wordt voldaan door middel van een doorlopende machtiging die te ondertekenen is bij inschrijving.
Daarnaast zijn er incidenteel extra kosten verbonden aan bijzondere uitstapjes, weekendkampen en kampen.
De kosten voor de kampen worden altijd zo laag mogelijk gehouden, zeker in vergelijking met zomerkampen van andere organisaties.

Contributie betaling
1. De contributie wordt middels een doorlopende machtiging voor automatische incasso voldaan.
2. Voor jeugdleden die tevens als leider(ster) optreden bij een andere speltak geldt een korting op de contributie. Deze korting bedraagt, voor iemand die volledig meedraait in het leidingteam, de helft van het contributiebedrag minus het spelgeld.
3. In uitzonderingsgevallen kan voor leden een aangepaste contributie en/of betalingsregeling vastgesteld worden. Hierover beslist het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak.
5. Bij contributieachterstand kan tot sanctiemaatregelen als schorsing of royement van het desbetreffende lid worden overgegaan. Hierover beslist, op voorstel van de penningmeester, het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak.
6. Bij inschrijving in de loop van het kwartaal, bedraagt de contributie voor het lopende kwartaal 2/3 of 1/3 van het kwartaalbedrag, naar boven afgerond in hele euro’s.
7. Uitschrijving kan per kwartaal en dient minimaal een maand voor het einde van het kwartaal te geschieden. Er wordt geen restitutie van halve kwartalen terug betaald.