Algemene voorwaarden

Als je lid ben van Scouting Puttershoek dien je je aan een aantal regeltjes te houden. Deze staan hieronder vermeld.
1. Alle jeugd- en kaderleden van Scouting Puttershoek dienen als lid te zijn ingeschreven bij de groep en bij Scouting Nederland.
2. Inschrijving vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier door het desbetreffende lid of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Waarna dit via de teamleider van de speltak of bij kaderleden via de groepsbegeleider ingeleverd wordt bij de persoon die belast is met de ledenregistratie.
3. Het lidmaatschap kan maandelijks ingaan op de eerste dag van de maand en loopt de eerste keer tot de laatste dag van het lopende kwartaal. Vervolgens wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend voor drie maanden verlengd.
4. Het lidmaatschap wordt beëindigd door opzegging bij de teamleider of voor kaderleden bij de groepsbegeleider. Deze zorgen voor het informeren van de persoon die belast is met de ledenregistratie.
5. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de opzegging is binnengekomen bij de teamleider / groepsbegeleider. Uitzonderingen zijn ter beslissing van het bestuur.
6. Tevens kan het lidmaatschap beëindigd worden bij royement. Hiervoor is een beslissing van het bestuur nodig, dat binnen drie weken wordt bekrachtigd door de groepsraad. Van deze besluiten wordt het desbetreffende lid en, bij minderjarigheid, zijn of haar wettig vertegenwoordiger, schriftelijk in kennis gesteld.